1. YLEISTÄ

 • 1.1. Nämä yleiset ehdot säätelevät sopimusta Schoeller Allibert Oy:n (SA) ja sinun (Asiakas) välillä SA:n toimittaessa sinulle tuotteita (Sopimus)
 • 1.2. Tilauslomake, mikä tahansa tilauksen hyväksyminen, SA:n Yleiset Myynti- ja Toimitusehdot ja nämä ehdot yhdessä muodostavat sopimuksen osapuolten välille ja sitovat Asiakasta.
 • 1.3. Jos nämä ehdot ovat ristiriidassa SA:n Yleisten myynti- ja toimitusehtojen kanssa, sovelletaan näitä ehtoja.
 • 1.4. Suulliset takuut tai esittelyt eivät sido SA:ta
 • 1.5. Asiakkaan tulee ymmärtää, että Asiakas ei voi luottaa mihinkään sellaiseen takuuseen, vakuutukseen tai esittelyyn, joka ei ole annettu näiden ehtojen mukaisesti.

2. Tilaukset

 • 2.1. Asiakas on vastuussa jokaisen tilauksen tarkkuudesta ja kaiken sellaisen informaation antamisesta, joka on tarpeellinen SA:lle sopimuksen toteuttamiseksi.
 • 2.2. SA:lla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä mikä tahansa tuotteitaan koskeva tarjous.
 • 2.3. SA:n ja Asiakkaan välinen sopimus tulee voimaan SA:n hyväksyessä Asiakkaan tilauksen, mikä hyväksyntä tapahtuu toimittamalla Asiakkaalle tilausvahvistuksen tai toimittamalla asiakkaalle tilatun tuotteen, jos se tapahtuu ennen tilausvahvistuksen toimittamista
 • 2.4. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tämän sopimuksen mukaista tilausta, ellei SA hyväksy sitä etukäteen annetulla kirjallisella suostumuksella, jonka antaminen on yksin SA:n harkinnassa.

3. Laatuvaatimukset

 • 3.1. Kaikki arviot, piirustukset, diagrammit, esitteet, näytteet, mallit, painot, mittasuhteet, nettisivustot ja / tai vastaavat informaatiot tai materiaalit (Informaatio) on annettu indikatiivisina (viitteellisinä) eivätkä se sido SA:ta.
 • 3.2. SA:lla on oikeus ilman eri ilmoitusta muuttaa mitä tahansa teknistä kuvausta ja/tai asiatietoa tai tiedostoa.
 • 3.3. Asiakas vakuuttaa ja hyväksyy, että Asiakas ei luota SA:n nettisivujen yksityiskohtiin ja informaatioon, ellei Asiakas ole hankkinut mainitusta yksityiskohdasta tai informaatiosta SA:n kirjallista vahvistusta.
 • 3.4. Asiakas on velvollinen tarkistamaan että tilaus on tarkka ja tyydyttävä sellaisenaan ja että tuotteet ovat sopivia siihen käyttöön, johon Asiakas ne hankkii.
 • 3.5. SA pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden sellaisiin laatuvaatimuksiin ja spesifikaatioihin, joita koskevat muutokset tapahtuvat lain, voimassa olevien turvallisuusmääräysten ja valmistusvaatimusten johdosta.

4. Hinta ja maksu

 • 4.1. Jollei muuta ole kirjallisesti sovittu, kaikki hinnat on ilmoitettu ex works – ehdolla, ilman arvonlisäveron tai muiden vastaavien verojen lisäämistä, sekä ilman pakkauskustannusten lisäämistä. Kaikki hinnat perustuvat tuotannontekijöiden, verojen, tuontimaksujen, vaihtokurssien jne olemassaoloon tarjouksen ja sen hyväksymisen ajankohtana.
 • 4.2. Tuotteiden hinta on se hinta, joka ilmenee SA:n nettisivustolla tilauksen hyväksymisen ajankohtana
 • 4.3. SA voi lisätä toimitukseen hyväksymiensä Asiakkaan maksettavaksi tulevien tuotteiden hintaa vain, jos hinnannousu perustuu SA:lle aiheutuneiden kulujen, kustannusten ja/tai materiaalien hintojen nousuun. Asiakasta informoidaan tällöin kirjallisesti tuotteiden hintojen noususta ja Asiakkaalle annetaan tilaisuus peruuttaa tilaus tämän hinnannousun perusteella 7 päivän kuluessa tästä tiedon saatuaan.
 • 4.4. Asiakkaan tulee maksaa Toimittajalle kaikki summat kokonaisuudessaan ilman mitään vähennyksiä, alennuksia, vastavaatimuksia, pidätyksiä tai kuittauksia.
 • 4.5. Maksu on suoritettava joko korttimaksuna, tilauksen tapahtuessa tai maksuehdoin, jotka Asiakas on etukäteen hyväksynyt
 • 4.6. Maksun katsotaan tapahtuneen kun SA on saanut tiedon siitä, että SA:n tiliä on hyvitetty.
 • 4.7. Jos Asiakas ei suorita maksua kokonaisuudessaan eräpäivänä, SA:lla on oikeus periä Asiakkaalta kaikki maksamattomuudesta aiheutuvat hallinnolliset perintä- ja muut kustannuksensa sekä eräpäivästä lukien maksamattomalle summalle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa.

5. Toimitus

 • 5.1. Toimitus tapahtuu tilausvahvistuksen ilmoittamana päivänä ja aikana tai tilausvahvistuksen ilmoittamana aikaperiodina ja ainoastaan Suomen alueella. Päivämäärät ja ajat ovat arvioita eikä niiden toteutumista taata. Aika ei ole osa tilauksen sisältöä.
 • 5.2. Asiakkaalla ei ole oikeutta hylätä tai olla vastaanottamatta tuotteita eikä peruuttaa tilausta myöhäisen toimituksen ja/tai toimituksen olemuksen vuoksi ellei toimituksen eräpäivää ole ylitetty 60 päivällä ja ellei Asiakas myös ole toimittanut SA:lle kirjallista ilmoitusta. Jossa Asiakas vaatii sopimuksen mukaista suoritusta, ja jossa ilmoituksessa Asiakas antaa SA:lle vähintään 14 päivää aikaa toteuttaa sopimus, jonka ehdon SA on hyväksynyt.
 • 5.3. Kaikki tuotteet toimitetaan normaalia kuljetuskäytäntöä noudattaen kyseisten tuotteiden sisäiselle osastolle tai vastaanottoon pohjakerroksessa. Asiakas vastaa purkukaluston hankkimisesta ja käyttämisestä.
 • 5.4. Jos Asiakas ei voi ottaa tuotteita vastaan sovittuna päivänä, SA:lla on oikeus, keskusteltuaan ensin Asiakkaan kanssa, sopia uusia päivä toimitukselle ja tarkistaa hintaa tai purkaa sopimus
 • 5.5. SA voi hyväksyä Asiakkaan kohtuullisen pyynnön toimituksen myöhentämiseksi, mutta SA:lla ei ole velvollisuutta sellaista hyväksyä.
 • 5.6. Jos toimitus on viivästynyt Asiakkaan pyynnöstä, Asiakas on velvollinen suorittamaan kaikki SA:lle tästä aiheutuvat kulut ja kustannukset sisältäen muun muassa kohtuulliset varastointikustannukset, kuljetuskustannukset ja vakuutukset. Lisäksi Asiakas on velvollinen suorittamaan tuotteista vähintään sen mitä olisi maksanut, jos tuotteiden toimitusta ei olisi sovittu myöhäisemmäksi.
 • 5.7. Toimituksen kustannusvastuu ja muut vastuut ovat toimitusehdolla ex works SA:n valinnan mukaan joko tuotantopaikassa tai toimituspaikassa, jollei kirjallisessa tilausvahvistuksessa ole muuta sovittu. Kaupan ehdot tulkitaan siten kuin ne on ilmaistu Incoterms – ehtojen viimeisimmässä painoksessa. Jos Incoterms – ohjeet poikkeavat toimitusta koskevasta vahvistussähköpostista, noudatetaan jälkimmäistä.

6. Vaaranvastuu ja omistusoikeus

 • 6.1. Tuotteita koskeva vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle toimitushetkellä. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tuotteet saapuvat toimituspaikkaan.
 • 6.2. Kaikki toimitetut ja toimitettavat Tuotteet ovat yksin Toimittajan omaisuutta ja SA pidättää tuotteisiin määräysvallan siihen saakka kunnes Asiakas on suorittanut maksuvelvollisuutensa kokonaisuudessaan kaikkien Asiakkaan vastuiden osalta tai ne ovat tulleet suoritetuiksi SA:lle tämän sopimuksen tai minkä tahansa muun osapuolten välisen sopimuksen perusteella.
 • 6.3. Siihen saakka kunnes omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle, Asiakkaalla ei ole lupaa luoda mitään veloituksia tuotteella eikä luovuttaa tuotetta minkäänlaiseksi vakuudeksi eikä myöskään oikeutta luoda minkäänlaisia oikeuksia kolmansille tuotteeseen, lukuunottamatta toimintoja, jotka ovat Asiakkaan liiketoiminnalle normaaleja.
 • 6.4. Jos Asiakas toimittaa tuotteet kolmannelle ennen kuin tuotteen omistusoikeus on siirtynyt, asiakas sitoutuu pidättämään kaikkia oikeuksia ja etuuksia SA:n täydeksi ja yksinoikeudelliseksi hyödyksi.
 • 6.5. Asiakas on velvollinen varastoimaan erityisellä huolella ja vakuuttamaan tuotteet, joiden omistusoikeus on vielä SA:lla. Varastointi tulee tapahtua siten, että tuotteet ovat erotettavissa SA:n omistamiksi tuotteiksi muista varastoiduista tuotteista.
 • 6.6. Jos Asiakkaan maksu on osittain tai kokonaisuudessaan myöhässä, tai mikä tahansa menettely tai toimi on alkanut, jossa arvioidaan Asiakkaan maksukykyä, Asiakas on velvollinen suostumaan ja myötävaikuttamaan siihen, että SA:lla on oikeus (ilman, että SA luopuisi mistään muista oikeuksistaan) Asiakkaan riskillä palauttaa itselleen kaikki ne tuotteet, joihin SA:lla on vielä omistusoikeus ja jotka ovat edelleen Asiakkaan hallinnassa.

7. Virheet

 • 7.1. Asiakas on velvollinen toimittamaan kirjallisen reklamaation toimituksen määrästä ja laadusta kahdeksan (8) työpäivän kuluessa toimituksesta.
 • 7.2. Jos Tuotteissa ei ole nähtävissä näkyvää virhettä, Asiakkaalla on velvollisuus toimittaa kirjallinen virheet erityisesti yksilöivä reklamaatio kahdeksan (8) työpäivän kuluessa siitä, kun virhe oli havaittu tai se olisi pitänyt havaita.
 • 7.3. Kaikki virheellisiksi väitetyt tuotteet on toimitettava SA:lle tutkittavaksi jos SA niin vaatii. Jos näin ei toimita, SA:lla ei voi olla minkäänlaista vastuuta liittyen virheellisiksi väitettyihin tuotteisiin.
 • 7.4. SA:n tulee aina hyväksyä tuotteiden palautukset etukäteen kirjallisesti. Reklamaatiot koskien toimitettuja tuotteita eivät anna Asiakkaalle oikeutta olla osaksikaan maksamatta tai myöhentää tai kuitata sopimuksen mukaisia, riidattomiakaan, suorituksia Toimittajalle.
 • 7.5. Jos Toimittaja katsoo reklamaation asialliseksi, Toimittaja voi valita:
  • 7.5.1. Korjaavansa virheen;
  • 7.5.2. Toimittavansa korvaavan tuotteen virheellisen tuotteen palauttamista vastaan;
  • 7.5.3. Purkavansa Sopimuksen ja palauttavansa jo maksetut suoritukset Asiakkaalle Tuotteen palautusta vastaan.
 • 7.6. SA:lla ei ole velvollisuutta Asiakasta kohtaan tämän osion 7. perusteella, ellei:
  • 7.6.1 Asiakas ole tehnyt kirjallista reklamaatiota vaaditussa ajassa
  • 7.6.2. SA ei ole saanut tilaisuutta tutkia virheelliseksi väitettyjä tuotteita siinä paikassa, jossa väitetty virhe on havaittu
  • 7.6.3. Asiakas ei ole täysin maksanut asiaankuuluvista tuotteista eräpäivään mennessä
  • 7.6.4. Asiakas ole lopettanut näiden tuotteiden jatkuvaa käyttämistä
  • 7.6.5. tuotteiden normaalia kulumista, väärinkäyttöä, virheellistä huoltoa, tai muutoksia tai muunnelmia näihin tuotteisiin ole estetty, tai jos
  • 7.6.6. tuotteiden toimituksesta on kulunut yli yksi vuosi

8. Vastuu ja suojaaminen vaatimuksilta

 • 8.1. SA:lla ei ole vastuuta mistään sellaisesta virheestä, joka on aiheutunut tai ilmennyt tuotteiden käyttämisestä Asiakkaan asiakkailla.
 • 8.2. SA ei ole vastuussa tuotteiden sellaisista virheistä, jotka on aiheuttanut Asiakas
 • 8.3. SA ei ole vastuussa Asiakkaalle virheellisistä tuotteista, lähettämättömistä tai kuljetuksessa vaurioituneista tai kadonneista tuotteista, jollei tätä tapahtumaa ole tuotu SA:n tietoon siten ja niissä aikarajoissa kuin näiden ehtojen osiossa 7. on määrätty.
 • 8.4. SA:lla ei ole vastuuta vahingosta, menetyksestä, vastuukysymyksistä, vaatimuksista, kuluista tai kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaan jatkettua virheellisten tuotteiden käyttöä sen jälkeen kun virheen olemassaolo on tullut ilmeiseksi tai epäilyksenalaiseksi tai Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää virheen olemassaolo.
 • 8.5. Asiakkaan tulee antaa SA:lle tilaisuus korjata mikä tahansa SA:n vastuulla oleva seikka ennen kuin Asiakas suorittaa tai sitoutuu suorittamaan mitään kustannuksia väitettyjen virheiden korjaamiseksi. Jos Asiakas ei toimi näin, SA:lla ei ole minkäänlaista vastuuta Asiakasta kohtaan.
 • 8.6. SA:lla ei ole mitään vastuuta sellaisista seikoista, jotka ovat SA:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.
 • 8.7. SA ei ole koskaan vastuussa Asiakkaalle
  • 8.7.1. Voiton menettämisestä ja/tai goodwillarvojen vahingoittumisesta
  • 8.7.2. Taloudellisista ja/tai muista vastaavista menetyksistä
  • 8.7.3. Erityisistä vahingoista ja välillisistä menetyksistä
  • 8.7.4. Liiketoiminnan häiriintymisestä, liiketoiminnan, sopimusten, mahdollisuuksien ja/tai tuotannon menettämisestä
  • 8.7.5. Välillisistä tai satunnaisista vahingoista
 • 8.8. Asiakkaalla on velvollisuus vähentää kaikkia menetyksiään, vahinkojaan, kustannuksiaan ja kulujaan jotka Asiakkaalle saattavat aiheutua
 • 8.9. SA:n vastuun enimmäismäärä on tämän sopimuksen mukaan Asiakkaan viimeisten kahdentoista kuukauden aikana SA:n tuotteista maksama kokonaismäärä.
 • 8.10. Kaikki vastuunrajoitukset ja/tai vastuun poissulkemiset ovat automaattisesti osia seuraavissa:
  • 8.10.1. Vastuu sopimuksen ja/tai näiden sopimusehtojen rikkomuksesta
  • 8.10.2. Vastuu vahingonteosta
  • 8.10.3. vastuu lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta
  • 8.10.4. vastuu oikeuskäytännön vastaisesta toiminnasta paitsi kohta 8.9. jonka katsotaan olevan sovellettavissa soveltuvin osin kussakin edellä mainitussa.
  • 8.11. Mikään näissä sopimusehdoissa ei poista tai rajoita SA:n vastuuta SA:n huolimattomuudesta tapahtuneessa kuolemantapauksessa tai loukkaantumisessa tai mitään sellaista vastuuta joka on aiheutunut SA:n petoksellisesta toiminnasta tai muusta sellaisesta toiminnasta jota ei ole lain perusteella sallittu poistamaan tai rajoittamaan vastuuta.
 • 8.12. Kaikki lakiin perustuvat takuut, ehdot, määräykset ja velvollisuudet liittyen tuotteiden kuntoon, laatuun ja soveltuvuuteen rajoitetaan siihen määrään saakka kuin laki kulloisessakin tapauksessa sallii.
 • 8.13. Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita tai poista mitään Asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia joita ei voi poistaa tai rajoittaa Asiakkaan ollessa kuluttajan asemassa. Sellainen näiden ehtojen määräys, joka on kuluttajansuojalainsäädännön vastainen, ei ole kyseisessä tilanteessa sovellettavissa.

9. Immateriaalioikeudet

 • 9.1. SA ja Asiakas sopivat ja toteavat, että kaikki nykyiset ja tulevat SA:n tuotteita koskevat immateriaali-eli intellectual property rights (” IPR” )- oikeudet kuten patenttioikeudet, copyrightoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muotoiluun liittyvät oikeudet (lista ei ole tyhjentävä) koskien SA:n tuotteita ovat ja pysyvät yksinomaan kaikilta osiltaan ja täysin SA:n käytössä, hallinnassa ja omistuksessa. SA:lla on sama omistusoikeus kaikkiin IPR –oikeuksiin, jotka liittyvät SA:n toimittamia tai valmistamia tuotteita koskevaan informaatioon, muotteihin, samankaltaisiin tuotteisiin ja työkaluihin ja vastaaviin, tuotteisiin liittyviin seikkoihin ja osiin (yhdessä ”Materiaali”)
 • 9.2. Asiakas käsittelee Materiaalia täysin luottamuksellisesti. SA luovuttaa Asiakkaalle peruutettavissa olevan, ei-yksinoikeudella olevan lisenssioikeuden, jota Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään tai luovuttamaan alilisenssinä ilman SA:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Tämä lisenssioikeus luovutetaan Asiakkaalle ainoastaan tämän sopimuksen toteuttamiseksi ja SA:n tarjoamien normaalien tuotteiden, palveluiden ja ohjauksen käyttämiseksi. Asiakkaalla ei ole lupa ilman SA:n etukäteistä kirjallista lupaa myöskään kopioida tai luovuttaa Materiaalia tai siihen liittyviä tuotteita tai palveluita kolmansille.

10. Sopimuksen päättyminen

 • 10.1. SA on oikeutettu, täysin omasta harkinnastaan, pidättäytymään sopimuksen toteuttamisesta, tai peruuttamaan tai purkamaan sopimuksen osaksi tai kokonaisuudessaan, jos:
  • 10.1.1. SA on tilanteessa, jossa Force Majeure estää sopimuksen mukaisen toimimisen (kuvattu osiossa 11)
  • 10.1.2. Asiakas ei suorita mitä tahansa maksua kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä
  • 10.1.3. Asiakas lopettaa tai uhkaa lopettaa liiketoimintansa tai neuvottelee päästäkseen maksusopimuksiin velkojiensa kanssa, saattaa vireille yrityksen saneerauksesta annetun lain (25.1.1993/47) mukaisen yrityssaneeraushakemuksen, tekee päätöksen vapaaehtoiseen selvitystilaan asettamisesta, asetetaan lakisääteiseen selvitystilaan; Asiakkaan asettamiseksi konkurssiin on vireillä konkurssilain (20.2.2004/120) mukainen hakemus, Asiakas asetetaan konkurssiin mainitun lain perusteella, tai Asiakkaaseen kohdistuu mikä tahansa tässä kohdassa edellä kuvattujen kaltainen laillinen toimi tai tila
 • 10.2. Kaikki SA:n tekemät edellä tarkoitetut pidättäytymiset sopimuksen toteuttamisesta tai sopimusten päättämistoimet tapahtuvat välittömin seurauksin, ilman että SA:lla on minkäänlaista velvollisuutta antaa ilmoitusta Asiakkaan laiminlyönnistä tai antaa Asiakkaalle mahdollisuutta korjata virheellinen menettely tai asiantila, ilman erityisen juridisen muodon noudattamista, ja ilman, että SA:lle tämän vuoksi tulisi minkäänlaista velvollisuutta suorittaa kuluja tai vahingonkorvausta Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle, eikä SA tällöin myöskään luovu SA:n muista oikeuksista kuten Asiakkaan velvollisuuksista korvata SA:lle aiheutuneita kuluja ja vahinkoja.

11. Ylivoimainen este (Force Majeure)

 • 11.1. Force Majeure - tilanne pitää sisällään sodan, levottomuudet, mellakan, hulinoinnin, tulipalon ja muut onnettomuudet, raaka-aineiden tai avustavien materiaalien tai polttoaineiden puutteen, tuotannollisen toimintakyvyn romahtamisen, lakon, työsulun, hallituksen väliintulon, liikenneyhteyksien poistumisen (myös sään tai muiden olosuhteiden vuoksi), riippumatta siitä, tapahtuuko tämä SA:n liiketoiminnan yhteydessä tai SA:n alihankkijoiden yhteydessä tai kuljetusyhtiöiden toiminnassa; ylivoimainen este koskee kaikkia niitä tilanteita, joissa SA ei voi estää tai välttää näiden vaikutuksia, mukaan lukien myös olosuhteiden muutoksen, jossa kelvollinen suorittaminen tai sellaisen jatkaminen ei ole kohtuullisesti odotettavissa SA:lta (”Force Majeure”).
 • 11.2. Jos SA:ta kohtaa Force Majeure – tapahtuma tai - tilanne, sopimuksen toteuttamisaikaa pidennetään sillä ajalla, jonka tällainen Force Majeure – tapahtuma tai – tilanne viivästytti sopimuksen toteuttamista.

12. Muut ehdot

 • 12.1. Mitään SA:n Asiakkaalle antamaa yksittäistä vastuuvapautta koskien tämän sopimuksen rikkomista ei pidetä vastuusta vapauttavana seuraavan, myöhemmän tai peräkkäisen samaa tai muuta sopimuskohtaa koskevan rikkomuksen osalta.
 • 12.2. Jos jokin näiden sopimusehtojen kohta tai määräys osoittautuisi pätemättömäksi tai mitättömäksi, kaikki muut näiden kohdat pysyvät siitä huolimatta voimassa sellaisinaan. Pätemätön tai mitätön kohta tai määräys korvataan tai arvioidaan korvatuksi sellaisella ehdolla, joka on pätevä ja toimeenpanokelpoinen ja jonka tulkinta vastaa pätemättömäksi tai mitättömäksi todetun kohdan tai määräyksen tarkoitusta.
 • 12.3. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää SA:n kanssa tekemiensä sopimusten oikeuksia ja/tai velvollisuuksiaan kokonaan tai osaksi, ellei SA ole tätä etukäteen kirjallisella ilmoituksella hyväksynyt. SA:lla on oikeus siirtää, pantata, veloittaa tai käydä kauppaa kaikilla tai osalla tämän sopimuksen mukaisilla sopimusoikeuksillaan ja/tai –velvollisuuksillaan.
 • 12.4. Kolmansilla ei ole mitään tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia eikä millään kolmannella ole myöskään oikeutta saattaa tätä sopimusta voimaan. Tästä poikkeuksena sovitaan, että SA:n yritysryhmän jäsenillä on SA:n suostumuksella joissakin tilanteissa oikeus vahvistaa tämän sopimuksen mukaiset ehdot voimaan Asiakkaan kanssa SA:n sijasta. Mitä tahansa kolmansien oikeuksia vahvistaa tämä sopimus voidaan muuttaa tai lopettaa tämän sopimuksen osapuolten välisellä sopimuksella ilman näiden kolmansien suostumusta.
 • 12.5. Tähän sopimukseen ei voida tehdä muutoksia, ellei SA ole hyväksynyt niitä kirjallisesti
 • 12.6. Tämän sopimuksen termi ”kirjallisesti” sisältää kaikissa tarkoituksissaan myös sähköpostiviestit (ja muut sähköisen viestinnän välineet) ja telefaxlähetykset.
 • 12.7. Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Suomen lakien ja niitä koskevien tulkintojen mukaan. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsingin kaupunki Suomessa, ja välimiesmenettely käydään Suomen kielellä.

   

Schoeller Allibert Oy
Askonkatu 9F
FI-15100 Lahti
E-post: info.finland@schoellerallibert.com
03 848 211